O Nas

Publiczne Nr 1 w Markowej jest jedną z trzech placówek na Podkarpaciu, w tym jedynym i pierwszym przedszkolem w województwie, które realizuje Program Destination Imagination - największy na świecie program dla dzieci i młodzieży zorientowany na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku (program działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach, 48 stanach Ameryki Północnej oraz w Kanadyjskich prowincjach; w Polsce program DI obejmuje swoim zasięgiem blisko 200 placówek oświatowych z ponad 50 miast – my jesteśmy prekursorami na poziomie przedszkolnym w województwie podkarpackim). Głównym celem DI jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności XXI wieku, takie jak zdolność kreatywnego i krytycznego myślenia, umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, nauka twórczego rozwiązywania problemów oraz elastyczność i wytrwałość. Realizując program DI dzieci rozwijają swoją kreatywność, pomysłowość, ćwiczą umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w niedoborze czasu, materiałów i dostępnej wiedzy. Ponadto uczą się technik stymulujących myślenie twórcze. Projekt o zasięgu globalnym pozwala im na odkrywanie różnorodnych uzdolnień, przełamywanie barier, kształtowanie motywacji wewnętrznej i zwiększanie poczucia własnej wartości. Ponadto daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty. Program Destination Imagination zachęca do nauki poprzez zabawę, odwagi w myśleniu i dzialaniu, podejmowania ryzyka, rozwiązywania wyzwań, łączących umiejętności z zakresu STEM (nauki, technologii, inżynierii, matematyki), ART (sztuki) oraz kompetencji społecznych.

Kącik wymiany książek

Nasze przedszkole jest pełne interesujących książek - znajdują w nim schronienie książki z domowej biblioteczki. Nasi najmłodsi wymieniają się ciekawymi pozycjami czytelniczymi - dzielą się książeczkami ze swojej domowej biblioteczki z innymi przedszkolakami, a w zamian wypożyczają książeczki przyniesione przez inne dzieci.

Narzędzia myślowe TOC

Dajemy dzieciom do dyspozycji konkretne narzędzia (sposoby myślenia) i uczymy, jak ich używać. A w konsekwencji przenosimy odpowiedzialność za proces uczenia się na samych przedszkolaków. Te narzędzia to: CHMURA, LOGICZNA GAŁĄŹ, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

Kamishibai

Dzięki wywodzącemu się z Japonii teatrzykowi obrazkowemu „Kamishibai” zabieramy dzieci w podróż do magicznej krainy teatru i literatury równocześnie.

Niekonwencjonalny plac zabaw

Żyjemy w zgodzie z naturą, zatem gdy tylko kalendarz wskazuje wiosnę, w wydzielonej części placu zabaw zakładamy nasz własny Eko ogródek, w którym dzieci same sieją ,sadzą, pielęgnują i zbierają warzywa.

Historia Przedszkola

Przedszkole założone zostało w 1955 r. przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku. Od 01.09.2006 r. Placówka funkcjonuje w nowym budynku filii Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów.

Ze względu na potrzeby mieszkańców w 2007 r. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Markowej zostało przekształcone z jednooddziałowego w dwuoddziałowe i tak funkcjonuje do dzisiaj.

Wizja naszego przedszkola

Pragniemy stworzyć przedszkole przyjazne dziecku i jego rodzicom – przyjazne, a zarazem takie, w którym każdemu z wychowanków zapewni się możliwość twórczej samorealizacji, w którym dzięki atmosferze ciepła i zrozumienia każdy przedszkolak poczuje się kochany, w pełni akceptowany  i szczęśliwy. Takie, w którym odnajdzie swoje miejsce dziecko nastawione na poszukiwanie nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań, podejmujące wyzwania, dziecko otwarte, cechujące się twórczą postawą wobec ludzi i otaczającego świata. Takie, którego kadra pedagogiczna stworzy warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka, zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Zamierzamy zadbać, aby indywidualne zainteresowania i uzdolnienia dziecka stały się podstawą formułowania indywidualnego procesu jego rozwoju – wychowankowie wyposażeni będą  w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym  w szkole i życiu dorosłym. Starania, aby przygotować dziecko do  radzenia sobie  z trudnościami i odnoszenia sukcesów w przyszłości, do rozbudzenia w nim ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości, wrażliwości oraz odpowiedzialności osobistej są priorytetem naszego przedszkola.


Misja naszego przedszkola

Nasze przedszkole:
 • stwarza okazje do rozwijania twórczego myślenia, rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, przewidywania;
 • mobilizuje do bycia kreatywnym, otwartym na świat i odpowiedzialnym;
 • umożliwia samodzielne gromadzenie doświadczeń, porządkowanie, przetwarzanie i modyfikowanie ich, a dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i twórczej postawie coraz lepsze funkcjonowanie w świecie teraz i za kilkanaście lat;
 • poprzez działania nowatorskie zezwala dzieciom na pewną swobodę działania i dokonywanie wyborów;
 • umożliwia dzieciom wyrażanie samych siebie poprzez opisywanie, malowanie, wchodzenie w role, fantazjowanie, tworzenie, wymyślanie, projektowanie i konstruowanie;
 • wspiera dziecko poprzez wzmacnianie jego mocnych stron, a wspomaganie słabszych, co ma na celu ugruntowanie poczucia jego własnej wartości oraz ukształtowanie odporności emocjonalnej;
 • wskazuje jak ważne jest poczucie przynależności społecznej i obdarzanie ludzi pozytywnym uczuciem, miłością i szacunkiem poprzez wykorzystanie przykładu rodziny Ulmów;
 • dba o to, by dziecko miało kontakt z literaturą, wspiera jego umiejętności komunikacyjne;
 • zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami;
 • zapewnia nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym;
 • pomaga rodzicom w budowaniu u ich dzieci systemu wartości, wprowadza w świat wartości estetycznych;
 • rozbudza zainteresowanie przyrodą, skłania do jej obserwowania i badania zachodzących w niej zjawisk;
 • umożliwia nabycie wiedzy o zdrowym trybie życia oraz rozwój sprawności fizycznej (zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie wolnego czasu wykorzystujące naturalną potrzebę ruchu dziecka).