Statut Przedszkola

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 • 1

 

 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Nr 1 w Markowej;

5) dyrektorze – należy przez to rozmieć dyrektora Przedszkola Nr 1 w Markowej;

6) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 1 w Markowej.

 1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Markowa.
 2. Siedziba organu prowadzącego mieści się w Urzędzie Gminy w Markowej, Markowa 1399.
 3. Siedziba Przedszkola znajduje się budynku filialnej szkoły podstawowej – Markowa 1685.
 4. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr 1 w Markowej.
 5. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:

PRZEDSZKOLE Nr 1

w Markowej

37-120 Markowa 1685

NIP 8151359884

REGON 180284101

 

 1. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Przedszkola sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

 

 • 2
 1. Przedszkole:
 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2)     zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje.

 1. Przedszkole podejmujniezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jej rozwoju organizacyjnego.
 2. Działania, o których mowa dotyczą:
 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności dzieci;
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • zarządzania Przedszkolem.

W przedszkolu działa Inspektor Ochrony Danych .

 1. Inspektora ochrony danych zatrudnia dyrektor przedszkola.
 2. Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 3. Do zadań inspektora zgodnie z art. 39 RODO należą:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) współpraca z organem nadzorczym;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.”.

 

 • 3

 

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Czas pracy jest zatwierdzony przez organ prowadzący z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 2. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.
 3. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane w arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.
 4. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mogą uczęszczać do przedszkola pełniącego dyżur.

 

 

 

 • 4
 1. Opłaty za przedszkole składają się z dwóch części:

1) opłaty za godziny pobytu poza podstawą programową;

2) opłaty za wyżywienie.

 1. Świadczenia Przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są dla dzieci w wieku 3-5 lat bezpłatnie.
 2. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar bezpłatnych świadczeń dziennie ustala się opłatę w wysokości 1 złoty za każdą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.
 3. Bezpłatne świadczenia, o których mowa realizowane są w czasie od godziny 8:00 do godziny 13.00.
 4. Dziecko sześcioletnie wychowanie przedszkolne realizuje nieodpłatnie.
 5. Działalność żywieniowa Przedszkola jest płatna w całości przez rodziców dziecka i obejmuje wyłącznie koszty zakupionych produktów.
 6. Dzienna stawka jest ustalana przez dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość jest uzależniona od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Dzieci korzystają z posiłków przygotowanych w Przedszkolu zgodnie z normami żywieniowymi, estetycznie podanymi.
 8. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania przez dzieci z czterech posiłków.
 9. Opłaty za wyżywienie podlegają obniżeniu w następnym miesiącu proporcjonalnie do nieobecności dziecka w Przedszkolu.
 10. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia dni nieobecności (wg stawki indywidualnej) od należności bieżącej w kolejnym miesiącu.

12.Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w Przedszkolu, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia.

 1. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga wystąpienia rodzica do dyrektora Przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 2. Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca

kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. Należności płatne są przelewem

na rachunek bankowy dochodów Przedszkola. Nieterminowe regulowanie należności wynikających

z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie.

 1. .
 2. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w § 4 ust. 1, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola. Skreślenie z listy nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego.
 3. W przypadku rezygnacji z Przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 4. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w Przedszkolu na odrębnych zasadach.
 5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 6. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi Przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

 

 • 5
 1. Celem funkcjonowania Przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3. Do zadań Przedszkola należy:

1)          Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)          Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)          Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)          Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)          Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)          Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)          Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)          Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)          Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)        Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)        Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)        Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)        Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)        Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)        Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)        Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

17)        Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. Punktem wyjścia planowania nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, programowych, metodycznych jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i działania skoncentrowane na:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Przygotowywanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z nawiązaniem do naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

3) Współdziałaniu z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

4) Kreowaniu, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

5) Systematycznym uzupełnianiu, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju .

6) Wspieraniu aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych oraz wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborze treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

7) Wzmacnianiu poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

8) Tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9) Tworzeniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

11) Tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

12) . Zapewnieniu prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

13) Tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa jednocześnie pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

14) Tworzeniu warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 1. Zadania Przedszkola realizowane są w sposób ciągły poprzez: 1)   zajęcia dydaktyczno-wychowawcze planowane,  prowadzone przez nauczyciela z całą grupą, z zespołem i indywidualnie; 2)   zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci; 3)   zabawy tematyczne, twórcze, dowolne; 4)   gry dydaktyczne; 5)   prace społeczno-użyteczne; 6)   czynności samoobsługowe; 7)   spacery; 8)   wycieczki; 9)   uroczystości; 10)   uczestnictwo dzieci w konkursach i przeglądach twórczości plastycznej, muzycznej, teatralnej; 11)   analizę osiągnięć dzieci; 12)   diagnozę zachowania dzieci; 13)   bieżące oraz okresowe kontakty indywidualne z rodzicami; 14)   ewaluację działalności przedszkola w różnych obszarach i wprowadzanie wniosków do praktyki.

 

 • 6

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje następujące obszary rozwoju dziecka:

1) fizyczny;

2) emocjonalny;

3) społeczny;

4) poznawczy.

 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są w programie rozwoju placówki oraz w rocznych planach pracy Przedszkola.
 2. Statutowe cele i zadania Przedszkole realizuje we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.
 3. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

Działania te dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów    i zadań statutowych;

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania placówką.

 

 • 7

 

 1. W Przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Pomoc, o której mowa w §7 ust. 1 udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor.
 5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

 

 

 

 1. Pomoc, o której mowa w §6 ust. 1 polega na:

1) diagnozowaniu środowiska dziecka;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

4) wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;

5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu.
 5. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) poradni;

5) pomocy nauczyciela;

6) pracownika socjalnego;

7) asystenta rodziny;

8) kuratora sądowego;

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Przedszkole może organizować zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”.
 3. Zindywidualizowana ścieżka jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 4. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz

2) indywidualnie z dzieckiem.

 1. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w Przedszkolu program wychowania przedszkolnego  z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 3. Nauczyciele oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 4. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora Przedszkola.
 5. Dyrektor Przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 6. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor Przedszkola ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 7. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
 8. Wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu organizuje się w integracji z pozostałymi dziećmi.
 • 8

 

 1. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku.
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania dziecka prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 3. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika Przedszkola.
 4. W razie zaistnienia w Przedszkolu wypadku, tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się w przedszkolu systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
 6. W Przedszkolu organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i ogrodzie przedszkolnym
 7. Przedszkole może organizować zajęcia, wycieczki i imprezy turystyczno-krajoznawcze.
 8. Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań

i potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 1. Podczas zabaw i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola, w trakcie spacerów i wycieczek, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel – wychowawca wspólnie z pracownikiem obsługi, któremu dyrektor powierza ten obowiązek – przy wyjściu poza teren Przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy liczącej do 15 dzieci.
 2. Każde wyjście poza teren przedszkola, poza wycieczkami, dla których zakłada się kartę wycieczki, odnotowuje się w rejestrze wyjść grupowych. Sposób prowadzenia rejestru określają odrębne przepisy.

 

 1. Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę.

1) Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:

 1. a) wycieczek przedmiotowych – związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
 2. b) krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

2) Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.

3) Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi na druku „Karta wycieczki” zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.

4) Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.

5) Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.

6) Najpóźniej – trzy dni wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek krótkich, pieszych - wyjść w celu realizacji obowiązującego programu np. na pocztę, do sklepu.

7) Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

8) Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

9) Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

10) Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

11) W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.

12) Kierownik wycieczki w szczególności:

 1. a) opracowuje program i regulamin wycieczki;
 2. b) zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
 3. c) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 4. d) zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 5. e) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
 6. f) nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 7. g) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;
 8. h) dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
 9. i) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 10. j) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców, w formie ustnej terminie 1 miesiąca od terminu wycieczki.
 11. Opiekun w szczególności:
 12. a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
 13. b) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
 14. c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 15. d) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
 16. e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 17. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
 18. Kierownik wycieczki , za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.

 

 1. Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki. Podanie leku dziecku przewlekle choremu przez nauczyciela może odbyć się wyłącznie na pisemną prośbę rodziców oraz po dostarczeniu zaświadczenia od lekarza zawierającego informację na temat nazwy leku i sposobu dawkowania.
 2. Budynek Przedszkola oraz przynależne do niego tereny i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 4. Przedszkole podejmuje działanie bezpośrednio związane ze zdrowiem wychowanków:

1) Każde podanie leków w Przedszkolu, w szczególności w uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), może odbywać się wyłącznie przez rodziców lub na pisemne ich życzenie. Rodzic powinien zamieścić w piśmie nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia dziecka;

2) W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem  pierwszej pomocy w nagłych wypadkach); w przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców, którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe;

3) W sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego zdrowiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie  rodziców, a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy;

4) Ze względu na dobro dziecka w Przedszkolu dba się o kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach, w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami;

5) Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci w Przedszkolu spełniają odpowiednie wymagania dla grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywieniowych dla populacji polskiej.

 1. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu:

1) Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 7:00 do 8.30; ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2) Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.

3) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do Przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

4) Do Przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka.

5) Na czas zajęć w budynku Przedszkola wejście do Przedszkola jest zamykane, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym.

6) Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy.

7) Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody nauczyciela.

8) Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego.

9) Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.

 1. W Przedszkolu obowiązują następujące zasady przeprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych):

1) Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola w określonych godzinach; nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica lub osobę upoważnioną i ponosi ją do momentu wydania dziecka rodzicowi (osobie upoważnionej);

2) Dziecko może być odebrane z Przedszkola wyłącznie przez rodzica   lub osoby, które zostały wymienione w upoważnieniu;

3) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odebrania dziecka z Przedszkola regulują procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków Przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

ORGANY  PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE

 

 • 9

 

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 • 10

 

 1. Na czele Przedszkola stoi Dyrektor, wybierany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności placówki, a w szczególności:
 • kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej placówki;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 • 11
 1. Przedszkole może prowadzić innowacje pedagogiczną zwana dalej „innowacją” czyli nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola. Innowacja o której mowa nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola. Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem jego działalności.
  O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji i jej dokumentowaniu każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola oraz rada pedagogiczna.
 2. W planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają także preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 3. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

1) niedokonanie w terminie opłat za Przedszkole przez rodziców dziecka;

2) nieobecność dziecka ponad 2 tygodnie i nie zgłoszenie tego faktu  do Przedszkola;

3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.
 2. Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Przedszkola;

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola;

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

 1. a) diagnozę placówki,
 2. b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
 3. c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

4) monitoruje pracę Przedszkola.

 1. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w Przedszkolu za istotne w jej działalności. W tym celu dyrektor we współpracy z nauczycielami w szczególności:

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania;

2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki.

 1. Dyrektor Przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 

 

 

 • 12

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowania dotyczące spraw personalnych są tajne. „

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego Przedszkole.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

Kompetencje rady pedagogicznej:

1) Kompetencje stanowiące:

 1. a) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;
 2. b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 3. c) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
 4. d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
 5. e) zatwierdza zmiany w statucie;
 6. f) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
 7. g) zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.

2) Kompetencje opiniujące:

 1. a) opiniuje organizację pracy przedszkola;
 2. b) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;
 3. c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 4. d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. e) opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu;
 6. f) opiniuje program realizacji wewnątrzprzedszkolego doradztwa zawodowego.

3) Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej: a) przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;

 1. b) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata;
 2. c) opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
 3. d) opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego;
 4. e) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
 5. f) wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;
 6. g) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;
 7. h) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Przedszkola;

2) projekt planu finansowego Przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 7 niezgodnych z przepisami prawa:

1) O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 7. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.
 8. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września – kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola.
 9. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 10. Organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 11. Uchwały organów Przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości.
 12. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu.
 13. Wszystkie organy Przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 14. Organy działające w Przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty,

2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola,

3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

 1. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.
 2. W przypadku powstania w Przedszkolu sytuacji konfliktowej wszystkie organy Przedszkola są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań leżących w ich kompetencjach w celu zażegnania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.
 3. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów – strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające; rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 4. W przypadku niewyjaśnienia sprawy rozstrzyganie sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców polega na prowadzeniu mediacji w sprawie spornej i podejmowaniu ostatecznych decyzji przez Dyrektora. Ponadto:

1) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

2) Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

3) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. W sytuacjach, gdy strony nie osiągną porozumienia spory rozwiązuje:

1) Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole                     i kuratorium oświaty, stosownie do zakresu ich kompetencji – jeśli spór dotyczy Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców;

2) organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z kuratorium oświaty – jeśli spór dotyczy dyrektora Przedszkola z pozostałymi organami Przedszkola.

 1. W przypadku sporu między organami Przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny:

1) w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;

2) Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania;

3) strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

ROZDZIAŁ  4

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 • 13

Organ prowadzący Przedszkole, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność Przedszkola wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami

 

 • 14
 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 2. Działania, o których mowa dotyczą:
 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów;
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • zarządzania Przedszkolem;

6) przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;

7) umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;

8) podejmowania przez Przedszkole działań podnoszących jakość jej pracy;

9) angażowania dzieci, rodziców i nauczycieli w działania Przedszkola;

10) współpracy ze  środowiskiem lokalnym;

11) uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;

12) aktywności dzieci i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości;

13) doskonalenia pracy przedszkola  przy zaangażowaniu społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego.

 1. Przedszkole może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
 • 15

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.
 2. Oddział złożony jest z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, z tym, że Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb Przedszkola, możliwości organizacyjnych i realizacji założeń programowych.
 3. Przedszkole może być jedno lub dwuoddziałowe – w zależności od potrzeb środowiska lokalnego.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać dwadzieścia pięć.
 5. W uzasadnionych przypadkach w Przedszkolu mogą być organizowane oddziały integracyjne.
 6. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie czyli nie więcej niż 25 dzieci.
 7. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań Rodziców.
 8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu (którym) powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala (ustalają) dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 9. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

3) pomieszczenia sanitarne dla dzieci i pracowników Przedszkola;

4) szatnie dla dzieci i personelu;

5) blok kuchenny;

6) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych.

 1. Obowiązkowy wymiar realizowania podstawy programowej w Przedszkolu wynosi 5 godzin.
 2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
 3. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 1. W Przedszkolu realizuje się program wychowania przedszkolnego, który zawiera opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole na wniosek rodziców organizuje naukę religii.
 3. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii ma ono zapewnioną opiekę z nauczycielem wychowania przedszkolnego lub specjalistą w innym pomieszczeniu.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • 16

 

 1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 6. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora; Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie odpowiednich list zawierających imiona i nazwiska kandydatów.
 2. Na wniosek rodziców Dyrektor Przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku poza Przedszkolem.
 3. Przez niespełnienie obowiązku przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

 

ROZDZIAŁ 5

 

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

 • 17

 

 1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka,przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

1) przebywanie w Przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

6) zaspokajanie potrzeb własnych,

7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

10) zabawę i wybór towarzysza zabawy,

11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

12)wyrażanie własnych sądów i opinii,

13) poszanowanie godności osobistej,

14) tolerancję,

15) akceptację,

16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,

17) poszanowanie własności,

18) indywidualne tempo rozwoju.

 

 1. W przypadku łamania praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dzieckakażda osoba, której zdaniem prawa dziecka nie są przestrzegane, ma prawo zgłosić ten fakt do Dyrektora Przedszkola. Dyrektor zobowiązany jest dokonać rzetelnego rozpoznania sprawy i podjęcia środków zapobiegawczych. W przypadku, gdy Dyrektor nie rozwiąże problemu, zgłaszający ma prawo odwołać się do odpowiednich organów .
 2. Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w: 1)    Przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej. 2)    Poszanowaniu odrębności każdego dziecka grupy przedszkolnej/kolegi, poznawaniu i poszanowaniu wytworów jego pracy. 3)    Przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości. 4)    Uczestnictwie w pracach porządkowych i dyżurach. 5)    Pomaganiu młodszym i słabszym kolegom. 6)    Przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: prawda, dobro, sprawiedliwość.
 3. Dzieciom w Przedszkolu nie wolno: 1)    Stwarzać niebezpiecznych sytuacji (np. wychodzić z budynku bez pozwolenia dorosłych, wychodzić samemu na plac zabaw i poza teren Przedszkola). 2)    Korzystać z urządzeń na placu zabaw w sposób nie zapewniający bezpiecznej zabawy. 3)    Krzywdzić innych ani siebie (bić, gryźć, szczypać, opluwać, przezywać,  poniżać, wyśmiewać, wykorzystywać). 4)    Niszczyć cudzej własności oraz przedszkolnych rzeczy. 5)    Przeszkadzać innym w pracy i w zabawie.
 4. W Przedszkolu określono system motywowania do zachowań pożądanych.
 5. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe:

1) Pochwała indywidualna

2) Pochwała wobec grupy

3) Pochwała przed rodzicami

4) Dostęp do atrakcyjnej zabawki

5) Przewodzenie w zabawie

6) Dyplom uznania.

 1. Dzieci nagradzane są za:

1) Stosowanie ustalonych zasad i umów

2) Wysiłek włożony w wykonaną pracę

3) Wywiązanie się z podjętych obowiązków

4) Bezinteresowną pomoc innym

5) Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

 1. W Przedszkolu określono co jest dozwolone, a czego nie wolno.
 2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń. Konsekwencje złego zachowania to:

1) Upomnienie słowne indywidualne

2) Upomnienie słowne wobec grupy

3) Poinformowanie rodziców o przewinieniu

4) Odsunięcie od zabawy

5) Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

6) Rozmowa z dyrektorem.

 1. Konsekwencje, o których mowa w ust. 14 stosowane są za:

1) Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i Przedszkolu

2) Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

3) Zachowania agresywne

4) Niszczenie wytworów pracy innych

5) Celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

 

 

ROZDZIAŁ 6

RODZICE

 

 • 18
 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

1) respektowanie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola – osobiste lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

4) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

5) zapewnienie regularnego uczęszczania do Przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania Przedszkolnego,

6) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

7) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.

 1. Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 3. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji prac Przedszkola,

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. 6W celu wymiany informacji oraz dyskusji o problemach wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu nie rzadziej niż dwa razy w roku organizowane są spotkania z rodzicami.
 3. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez następujące formy:

1) zebrania  ogólne;

2) zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym, warsztatowym, także z udziałem osób zaproszonych, np. specjalistów;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;

4) kącik dla rodziców;

5) uroczystości i imprezy grupowe, ogólnoprzedszkolne i o zasięgu środowiskowym;

6) dni otwarte.

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
 2. Wybory do rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 5. Podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 6. Do obowiązków Rodziców należy:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu;

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i Przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4)  niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w Przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;

5) informować Dyrektora oraz nauczycieli wychowawców Przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;

6) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania Przedszkola;

7)  informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Przedszkola;

8)  zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

9)  znać i przestrzegać postanowień statutowych;

10) przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w Przedszkolu jakichkolwiek leków;

11) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

12)  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

13)  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

14)  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Przedszkole;

15) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie informacje o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

16)  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Przedszkola;

17)  informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

18) dostarczyć do Przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w Przedszkolu;

19) kontrolować, co dziecko zabiera do Przedszkola celem uniknięcia wypadku;

20) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie.

 1. Dziecko powinno przyjść do Przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.
 2. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 3. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa oraz worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie te rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 4. Dziecko nie powinno przynosić do Przedszkola swoich zabawek; za zepsucie i zagubienie zabawki Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ 7

NAUCZYCIELE  I INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

 

 • 19
 1. Nauczyciele zatrudniani są na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
 2. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, określone w odrębnych przepisach.
 3. Nauczyciel Przedszkola planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania wychowanka, poszanowania jego godności i respektowania jego praw oraz odpowiada za jej jakość.
 4. Do zadań Nauczyciela w szczególności należy:

1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu,  w tym:

 1. a) przestrzeganie zasad przyjmowania i wydawania dziecka z Przedszkola,
 2. b) przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali i w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 3. c) organizowanie spacerów i wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. d) natychmiastowe podejmowanie działań w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

2) wspieranie rozwoju psycho-fizyczno-duchowego dziecka, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym, potrzebami i zainteresowaniami;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną;

4) organizacja i prowadzenie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i dokumentowanie tej pracy w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną;

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, w tym:

 1. a) organizowanie w miarę potrzeby przesiewowych badań logopedycznych i psychologicznych dla dzieci;
 2. b) realizowanie wobec dziecka, stosownie do własnych kompetencji, zadań o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym określonych przez specjalistów (psychologa, logopedę);
 3. c) zasięganie porad i opinii specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i innych, korzystanie z ich pomocy w opracowywaniu programów oraz projektów wychowawczych;
 4. d) współorganizowanie spotkań problemowych dla rodziców (opiekunów prawnych);
 5. e) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistów,

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania,  opieki i nauczania dzieci, w szczególności:

 1. a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu, zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;
 2. b) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 3. c) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola, np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.
 4. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy.
 6. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 7. Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zmianach w tym zakresie;
 8. Na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem

 

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczo- opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi ustaleniami;

8) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb placówki;

 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

10) realizacja zaleceń Dyrektora Przedszkola i innych organów kontrolujących, stosownie do ich kompetencji;

11) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności Przedszkola.

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

 • 20

 

 1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
 2. Do podstawowych zadań grupy pracowników, o których mowa w ust. 1, należy:

1) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

2) czynne włączanie się, w ramach swoich kompetencji, w realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych Przedszkola w szczególności dotyczących zdrowia  i bezpieczeństwa dzieci.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor Przedszkola.
 2. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 3. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do:

1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,

2) troszczenia się o mienie placówki,

3) nie ujawniania opinii w sprawach Przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w Przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i przedstawicieli organu prowadzącego,

4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:

 1. a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
 2. b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
 3. c) usprawiedliwianiu u Dyrektora Przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni,
 4. d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
 5. e) zgłaszaniu administracji Przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
 6. f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie Przedszkola,
 7. g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.
 8. Wszyscy pracownicy Przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczęszczających do Przedszkola dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ 8

CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • 21

 

 1. Przedszkole posługuje się godłem z następującym wizerunkiem i treścią:
 2. Godło Przedszkola jest znakiem rozpoznawczym placówki. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, pismach urzędowych Przedszkola, znaczkach, identyfikatorach.
 • 22

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ 9

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 • 23

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Markowa.
 3. 3.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ  10

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • 24

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: Dyrektora, Nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, Rodziców oraz Dzieci.

 • 25

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola;

2) udostępnienie statutu przez dyrektora Przedszkola;

3) zapoznanie rodziców dzieci nowo przyjętych z treścią statutu podczas zebrań organizacyjnych.

 • 26
 1. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów Przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
 2. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

A. Kuryło